ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Sözlü Soru Önergeleri
Meclis Araştırma Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Toplam Kayıt: 73
 Genel Kurul Konu��malar��
31.03.2011 18:53:29
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiye'de kurulmasına Dair Tasarı hk. konuşmam
Sayın Başbakanın yaptığı gibi bundan yaklaşık bir ay önce "NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi? NATO'nun ne işi var Libya'da? Libya'ya nasıl müdahale edilir? Bakın, Türkiye olarak biz bunun karşısındayız, böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez." deyip daha sonra da, yaklaşık on gün önce "NATO, Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya gitmelidir." derseniz ne duruma düşer ve ne ölçüde İslam ve komşu ülkeler tarafından ciddiye alınıp inandırıcı olabilirsiniz?
31.03.2011 17:51:50
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hk. konuşmam
Yine, bu çatı altında verdiğimiz onca mücadeleden de bir sonuç alamayınca Temmuz 2010'da, biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanun teklifi hazırladık. "Adana Teknik Üniversitesi" ismiyle diğer milletvekili arkadaşlarımızın da altında imzası bulunan kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi olarak Meclis Başkanlığına sunmuş olmamıza rağmen o teklif, maalesef, iktidar olma taassubu yüzünden görmezden gelindi ve gündeme dahi alınmadı.
31.03.2011 17:49:53
Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması hk. 20 madde üzerine konuşmam
Değerli arkadaşlar, bugün dokuz yıla yaklaşan tek başına AKP İktidarı döneminde, maalesef, hemen her konuda olduğu gibi özellikle adaletin tecelli ettirilmesinde çok büyük sıkıntı ve çifte standartlar meydana gelmiş ve getirilmiştir.
25.03.2011 17:11:17
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının 62 inci maddesi hakkındaki konuşması
Yani hiçbir dönemde yargı, bu denli, mevcut siyasi iktidarın güdümünde olmamış ve güven kaybına uğramamıştır ve bugün birileri ve özellikle de AKP İktidarının bizatihi kendisi, işine gelmeyen yargı kararlarından ötürü büyük bir rahatsızlık duymuş ve duymaya da devam etmektedir.
25.03.2011 17:09:51
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının 48 inci maddesi hakkındaki konuşması
Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ise başından beri 12 Eylül ürünü olan Anayasa'nın Meclis içerisinde bir uzlaşma zemini oluşturularak değiştirilmesi gerektiğini söylemişizdir. Ancak, bu haklı çağrılarımıza kulaklarını tıkayan AKP "açılım" denen ihanet ve yıkım projesinin hukuki zeminini oluşturmak, yargıyı siyasallaştırmak amacı ile dayatmacı bir anlayışı, ne yazık ki, tercih etmiştir.
24.03.2011 17:08:21
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararlar hakkında Meclis Araştırma Önergesinin görüşmelerindeki konuşması
Değerli arkadaşlar, maalesef, özellikle AKP hükûmetlerinin iş başına gelmesinden sonra sistematik bir şekilde yükselen terör ve bölücü faaliyetler, bugün çok vahim boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 2002 yılında AKP tek başına iktidara geldiğinde sıfır noktasına getirilmiş bulunan terör ve bölücülük faaliyetleri. son yıllarda millî birliğimizi, kimliğimizi, bölünmez bütünlüğümüzü ciddi boyutta tehdit eder hâle gelmiştir.
23.03.2011 13:47:43
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkında konuşmam
Ayrıca, mevcut hükümetin gizli gündem maddelerinden biri de, aldatma ve kandırma politikalarıyla aziz milletimize ‘milli birlik, kardeşlik projesi’ gibi sahte etiketlerle pazarlanan ama Milliyetçi Hareket’in ta başından beri deşifre ettiği ve yaşanan süreçte de görüldüğü gibi aslında ihanet açılımı olduğu ortaya çıkan projeyi hayata geçirmek için Yargının tamamen kuşatılması gerekmektedir.
13.01.2011 20:54:36
Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 6. bölümü hakkındaki konuşmam
Ancak uzun yıllar meclisimizde beklemesine ve 9 yıla yaklaşan tek başına AKP iktidarının hiçbir bahanesi olmamasına rağmen, maalesef bu zamana kadar çıkartılamamış ve bize göre AKP iktidarının vizyonsuzluğuna adeta kurban edilmiştir.
28.12.2010 20:56:36
Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımıyla İlgili kanun teklifi üzerine konuşmam
İşte, bu sebeple, bugün görüşmekte olduğumuz ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak da olumlu baktığımız bu kanun teklifinde bile AKP zihniyetinin petrol ve doğal gaz lobileriyle sütre gerisinde rant pazarlığı yaptığı şüphelerimizi, biz, maalesef, henüz giderebilmiş değiliz.
14.12.2010 00:30:30
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşmam
Hele hele bölücü hainlerin gemi azıya aldığı, hemen her gün şehitler verdiğimiz dönemlerde dahi, bölücü terörle mücadelede, devletin mücadele azmini tetikleyecek, kararlılığını sergileyecek söz ve eylemlerini göremediğimiz Sayın Cumhurbaşkanı, aksine, tıpkı AKP hükümetinin yaptığı gibi hainleri cesaretlendirecek açılımları tercih etmiştir.
10.12.2010 00:29:08
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanun Tasarısının 13.maddesi üzerinde konuşmam
Eğer, AKP iktidarına mensup yolsuzluk, irtikâp, suistimal gibi kesinleşmiş suçlardan ceza alan, belediye başkanları, bürokratlar halen görevde tutuluyor, ama hakkında yargının verdiği kesinleşmiş suçu bulunmayan, AKP’li olmayan belediye başkanları ile Milliyetçi-Ülkücü bürokratlar görevden alınıyor, sürgün ediliyorsa, adalet bunun neresindedir?
7.12.2010 00:25:25
Sayıştay Başkanlığının “E-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri” adlı performans denetim raporunun görüşülmesi hk. konuşmam
Diğer yandan, toplumumuzun örflerine adet ve geleneklerine aykırı, aile yapısını tehdit eden cinsel ve gayri ahlaki içeriklere sahip olan, dini ve milli değerlerimize saldıran, milli bütünlüğümüze yönelik bölücü yayın yapan sitelerin sayısının fazlalaşmış olması da önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.
4.11.2010 00:23:38
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi amaçlı kullanımı ile ilgili kanun teklifi hk. konuşmam
Ancak bugün özellikle son 8 yıldır tek başına ülkeyi yöneten AKP iktidarının tasallutunda, enerji politikalarında olması gereken özen ve hassasiyetlerin hiç birisine dikkat edilmemiştir. Ve ne yazık ki kapalı kapılar ardında, hiçte şeffaf olmayan pazarlıkların yapıldığı çirkin bir dönem yaşanmıştır ve bize göre de halen yaşanmaktadır.
27.10.2010 00:22:25
Sayıştay Kanun teklifinin 18.maddesi üzerindeki konuşmam
Gerçekten de AKP zihniyeti Devletin bütün ölçü ve geleneklerini kademe kademe aşındırmakta ve kendi siyasi saltanatını devam ettirebilmek için, ne var, ne yok gözü kara bir şekilde özelleştirme ve doğrudan peşkeş çekme yöntemleri ile elden çıkartmaktadır.
21.10.2010 00:19:54
Sayıştay Kanun teklifinin 11.maddesi üzerindeki konuşmam
Ancak ne yazık ki bu çok önemli Anayasal Kuruluşumuz da, AKP’nin kendi siyasi ikbal ve çıkarları doğrultusunda tanzim edilerek, adeta AKP hükümetlerinin 8 yıllık iktidarı süresince yapmış olduğu ve bundan sonra yapacağı bütün haksız ve hukuksuz uygulama ve yolsuzluklarını onaylama kurumu haline getirilmek istenmektedir.
22.07.2010 22:30:06
MHP Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'un, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında konuşması.
Bugün sekiz yıllık AKP döneminde hemen her konuda olduğu gibi maalesef bilgi, iletişim ve teknoloji alanlarında da ülkemiz olması gereken ve beklenen seviyelere ulaşamamış ve atılması gereken pek çok adım siyasi ve kişisel çıkarlar ön plana alındığı için atılamamıştır.
22.07.2010 22:18:27
MHP Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'un, Adana'nın İşsizlik ve diğer sorunları hakkındaki konuşması.
Sayın milletvekilleri, Hükûmet, Adana'yı görmezlikten geliyor demiyorum, görüyor, bakıyor ama şaşı bakıyor, yan bakıyor ve âdeta söz konusu Adana olduğunda üç maymunu oynuyor. Şahsım ve arkadaşlarım bu kürsüden pek çok kez Adana'ya yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri dile getirdik.
22.07.2010 22:13:55
MHP Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'un, Gelir Vergisi kanununda değişiklik yapan kanun tasarısının maddesi üzerine konuşması.
Bugün, ne yazık ki, AKP İktidarı, kendi politikalarına uymayan, AKP'yi en ufak bir şekilde eleştiren ve muhalefet gibi gözüken ticarethane sahibi ve vergi mükellefi olanları vergi cezası ve incelemesiyle tehdit etmektedir ve âdeta mahalle temsilcisi gibi kullandığı birtakım vergi denetmen ve memurlarını bu vatandaşlarımızın üzerine acımasızca göndermektedir.
14.07.2010 22:18:50
538 sıra sayılı Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında Akkuyu sahasında bir nükleer güç santralinin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı hakkında konuşması
Sayın milletvekilleri, sekiz yıldan beri özelleştirme maskesi altında kapalı kapılar ardında Ögerlere, Oferlere ve kendi yandaş ve yabancılara ülkenin devasa enerji tesis ve zenginliklerini âdeta peşkeş çeken AKP İktidarının bu tasarıyla da benzer bir uygulaması, yine yüce Meclis kullanılarak gerçekleştirilmek istenmektedir.
13.07.2010 22:16:18
506 sıra sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında konuşması
Değerli arkadaşlar, daha önce de, geçtiğimiz nisan ayında bu kürsüden yaptığım konuşmada altını çizerek belirttiğim gibi ülkemizin en önemli ve büyük kentlerinden birisi olan Adana'da sadece bir üniversite bulunmaktadır. 2 milyon nüfuslu ilimizde ikinci, hatta üçüncü bir üniversite ihtiyacı had safhadadır.
7.07.2010 22:14:07
524 sıra sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın 24'üncü maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında konuşması
Sayın Bakan, Irak'ın kuzeyinde oluşturulan bölgesel yönetimin aşiret reisi olan Mesut Barzani'nin kırmızı halılarla karşılanması esnasında kendisine Kak Mesut yani "Mesut Abi" şeklinde bir hitabınız olmuş mudur? Olmuş ise bu hitap tarzına neden ihtiyaç duydunuz? Bu hitap bir diplomasi geleneğinden mi yoksa farklı bir yakınlık ve kardeşliğin gereğinden mi yapılmıştır?
25.06.2010 13:29:28
MHP ADANA MİLLETVEKİLİ YILMAZ TANKUT'UN 499 sıra sayılı Erişme Kontrolü Karayolları Kanun Tasarısı'nın 33'üncü maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında KONUŞMASI
Allah korusun, bir savaş sırasında bir ülkenin en önemli stratejik unsurlarından ikisi iletişim ve ulaşımdır. Bugün otoyollar, yarın demir yolları; limanlar ve havaalanları zaten satılmış ve satılıyor.
24.06.2010 22:12:15
499 Sıra Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 33 üncü maddesi hakkında konuşması
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP iktidarının devlete hiçbir külfeti olmayan, normal bir şirketin dahi çok kolay bir şekilde yönetebileceği, âdeta bir darphane niteliği taşıyan köprüleri, viyadükleri ve otoyolları özelleştirmek için can atmasının millî çıkarlarımıza hizmet etmediği ve etmeyeceği alenen ortadadır.
10.06.2010 23:37:19
MHP ADANA MİLLETVEKİLİ YILMAZ TANKUT'UN 498 sıra sayılı kanun tasarısının 18.maddesinde TARIM KONUSUNDAKİ HARİKA KONUŞMASI
Çünkü hem o tarihlerdeki ders kitaplarında yazılı, hem de hocalarımızın bizlere ifade ettiği, “tarımsal ürün ve gıda alanında Dünya’da kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyiz” ifadelerini bizzat duymuş, öğrenmiş ve o yıllarda Dünya aç kalsa Türkiye’nin kimseye muhtaç olmadan yaşayacağına inanmış genç insanlardan birisi idim.
10.06.2010 22:11:03
498 sıra sayılı Hayvan Islahı Kanun Tasarısı'nın 18'inci maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında konuşması
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'muzun en önemli geçim kaynağı hayvancılık iken, bugün, maalesef, söz konusu bölgelerimizde hayvancılık tamamen bitmiş ve bölge insanımız âdeta bölücü hainlerin ve AKP yandaşlarının insafına bırakılmıştır.
10.06.2010 22:09:35
498 sıra sayılı Hayvan Islahı Kanun Tasarısı'nın 1'inci maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında konuşması
Bugün, AKP İktidarı, Avrupa Birliği maskesi altında bir taraftan bölücü hainleri Habur'da kahramanlar gibi karşılatırken, diğer taraftan üretmeden tüketen, tüketerek borçlanan, borçlarını da ne var ne yok satarak ödemeye çalışan vahim bir Türkiye tablosuna aziz milletimizi ve onun efendisi olan köylümüzü mahkûm etmiş bulunmaktadır.
10.06.2010 19:32:23
MHP Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'un, 498 sıra sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu tasarısının 1.maddesi hakkındaki konuşması.
Ancak maalesef Türkiye’nin yarım asırdan beri ve özelikle de son 7 yıldır, karşılıksız ve iflah olmaz bir Avrupalı olma sevdası yüzünden köy hayatımız ve ona bağlı olarak hayvan varlığımız ve gıda üretimimiz sistematik bir şekilde kademe kademe yok edilmektedir.
9.06.2010 22:28:38
503 sıra sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair kanun tasarısının 1.Bölümü üzerinde MHP grubu adına yapmış olduğum konuşma metni.
Koruma altındaki doğal ve tarım alanları ile birlikte ülkenin ayrıcalıksız hemen her yerinde, maden arama ve işletilmesine izin vermek, bu ülkenin garip-gurebasına, yetimine, öksüzüne, evine bir dilim ekmek götüremeyen vatandaşına hangi faydayı sağlayacaktır?
9.06.2010 22:08:02
503 sıra sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerinde konuşması
Değerli arkadaşlar, az önce de vurgu yaptığım gibi AKP Hükûmeti iş başına gelir gelmez öncelikli konu olarak kendi çevresi ve yakınları için rant sağlayacak alanlara yönelik çalışmalara önem vermiş gibi gözükmektedir. Nitekim, ele aldığı Maden Yasası'nda yapmak istediği değişikliklerle koruma altındaki doğal ve tarım alanlarıyla birlikte ülkenin pek çok yerinde yandaş ve yabancı şirketlerle iş birliği iddialarını doğrulayacak düzenlemelere gitmektedirler.
8.06.2010 22:06:25
469 sıra sayılı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde konuşması
Şimdi buradan Sayın Bakana ve yetkililere sormak istiyorum: Bu Enstitünün ilk üç yıllık masrafları neden Türk Standartları Enstitüsü tarafından karşılanacaktır? Bu bir zorunluluk mudur? Buna niçin gerek görülmüştür ve bu masrafları karşılamayla hangi çıkarlarımızın teminat altına alınması sağlanmıştır; bunların, burada, yüce milletimizin huzurunda mutlaka izah edilmesi lazımdır.
8.06.2010 13:49:48
469 Sıra sayılı İslam Ülkeleri Standard’lar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi adına yapılan konuşma.
Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin 1999 yılında statüsünü Türkiye adına imzaladığı, İslam Ülkeleri arasında kurulacak olan İslam Ülkeleri Standard’lar ve Metroloji Enstitüsü Tüzüğünün onaylanması ile ilgili bu kanun tasarısına da doğal olarak, elbette olumlu oy kullanacağız.
2.05.2010 22:04:25
Toplumsal cinnet ve şiddet olaylarının araştırılması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz grup önerisinin lehinde konuşması
Değerli arkadaşlar, bakınız, iktidar partisinin İstanbul için hazırladığı bir araştırma, AKP'nin daha ilk hükûmet olduğu yıllarla birlikte suç sayısının nasıl patlama yaptığını göstermektedir. Bu aynı zamanda da çarpıcı bir itiraf raporudur. AKP tarafından hazırlanan Türkiye nüfusunun yedide 1'inin yaşadığı İstanbul'a ilişkin asayiş raporundaki rakamlar suç sayısının patlama yaptığını göstermeye yetmektedir.
24.04.2010 22:02:55
Sanayi sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntı ve çaresizliklerin araştırılması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz grup önerisinin lehinde konuşması
Tablo maalesef hiç iç açıcı değildir ve çok eski yıllara gitmeye de gerek yoktur. Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayisi kapasite kullanım oranı 2007'den itibaren aylık olarak düşmüş ve 2007 Mart ayında yüzde 78'den 2010 Mart ayında yüzde 68'e gerilemiştir.
15.04.2010 22:01:29
487 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yürürlük maddesi üzerinde konuşması
487 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yürürlük maddesi üzerinde konuşması
23.03.2010 22:00:14
Adana ve Türkiye'nin pek çok bölgesinde bulunan bazı ilçe ve belde belediyelerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
Anılan hedef belediyelerdeki mevcut araç, ekipman, personel ve bütçe imkânları sabit nüfusun hizmetlerine dahi cevap veremez hâldeyken, Akçatekir Beldemizdeki gibi bir anda 50-60 kat fazlalaşan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak asla mümkün olmamaktadır ve olmayacaktır da.
18.03.2010 21:58:25
Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı'nın 9'uncu maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında konuşması
Dolayısıyla, bugün sekiz yıldır tek başına ülkeyi yöneten AKP İktidarı, ülke tarımını ve çiftçisini doğru politikalar ile yönlendirmeli, destekleme politikalarını Türk tarımının durumunu dikkate alarak uygulamalı, çiftçimizin ve ürünlerimizin dünya ile rekabet edebilirliğini sağlamalıdır. "Çiftçiye şu kadar destek veriyoruz, şöyle yapıyoruz" gibi içi boş ve hamasi sözler yerine, onun üretim yapabilmesi için öncelikle girdi fiyatlarını -başta mazot ve gübre olmak üzere- mutlaka ucuzlatacak önlemleri almalıdır.
11.03.2010 21:55:41
Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde konuşması
Beyhudedir çünkü Milliyetçi Hareket Partisi olarak, az önce de ifade ettiğim gibi, bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin pek çok sorunuyla ilgili çok sayıda önerge sunup teklif verdiğimiz hâlde ne yazık ki bunların hemen hemen hiçbirisi AKP tarafından dikkate alınmamıştır.
9.02.2010 21:50:35
383 sıra sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kanun Tasarısı'nın 5'inci maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında konuşması
Sekiz yıldır artan terör olaylarını bitirmek için sade vatandaşın aldığı nefesi bile sayabilen teknoloji mi yoksa Sayın Bülent Arınç'ın evinin sokağında krokinin bulunduğunu, sonra yutulduğunu saniye saniye servis eden gazetelere manşet tüyosu veren enformasyon mu eksiktir yoksa asıl eksik olan kozmik odaya giren irade midir?
28.01.2010 21:49:35
Emekli vatandaşlarımızın sıkıntı ve çaresizliklerinin araştırılması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz grup önerisinin lehinde konuşması
Devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün de ifade ettiği gibi "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedir iken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakları yoktur."
5.01.2010 21:48:27
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
Sonuç olarak Adana'da sorunlar azalmak yerine katmerleşmiş, zenginliği, ihtişamı ve istihdamı kaybolmuş, işçisi de kalmamış ve yüzde 20,5'lik resmî işsizlik oranının bile tesadüf olmadığı ortaya çıkmıştır.
8.12.2009 21:46:41
2010 mali yılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçeleri üzerinde konuşması
İhale dosyası alan 13 firmadan 7'si ihaleye hiç katılmamış, 5'i teşekkür etmiş, bir tek Rus firması katılmıştır. TAEK'ten üç ay ilave süre isteyen firmalara bu süreyi vermeyen Bakanlık ve Kurum yönetimi, on beş ay geçmesine rağmen ihalenin değerlendirmesini yapamamış ve ihalenin altında kalmıştır. Ve şimdi soruyorum: Peki, bunun adı beceriksizlik değil de nedir?
5.11.2009 21:45:06
Toplu Konut İdaresinin yürüttüğü ve bitirdiği projelerde meydana gelen ve yaşanmakta olan sıkıntı ve sorunlarla ilgili konuşması
Bazı firmaların TOKİ'ye iş yapan müteahhit ve taşeron firmalara aylardır mal ve hizmet satışını durdurması ve "TOKİ mi? Tövbe." demeye başlaması sorunun vahametini anlatmaya zannediyorum kâfi olsa gerektir.
15.10.2009 21:43:44
Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın 9'uncu maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında konuşması
Yine bugün, yedi yıllık Adalet ve Kalkınma Partisinin tek başına iktidara gelmeden önceki Türkiye tablosu ile yedi yıl sonunda gelinen Türkiye tablosu arasında çok vahim ve sıkıntılı gelişmelerin ve olayların yaşandığı da hemen herkesin ve toplumun hemen hemen bütün katmanlarının gözü önünde cereyan eden birtakım gelişmeler meydana gelmiştir.
10.06.2009 21:42:23
385 sıra sayılı TOKİ KDV İstisnası Kanun Tasarısı'nın 14'üncü maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkındaki konuşması
AKP İktidarının aldatıcı ve oyalayıcı, beceriksiz yönetimiyle birlikte küresel krizin de tetiklemesiyle ekonomideki görülmemiş daralma ve işsizlikteki yükseliş, bugün ve önümüzdeki günlerde, vatandaşlarımızın içinde çırpındıkları bireysel ve kredi kart borcunu ödeme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını ve yaşayacağını da apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.
10.06.2009 21:25:42
385 sıra sayılı TOKİ KDV İstisnası Kanun Tasarısı'nın 14'üncü maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkındaki konuşması
Diğer taraftan, başlangıçta yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımıza konut edindirme amacıyla kurulan ve AKP İktidarının her fırsatta övündüğü TOKİ, ne yazık ki artık yörüngesinden çıkmış ve iktidarın kendisine ve yandaşlarına siyasi ve ekonomik rant sağlama aracı hâline getirilen bir kurum hâlini almıştır.
9.06.2009 21:23:34
Batman ilimizle ilgili olarak, petrol arama ve işleme tesislerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkındaki araştırma önergesinin aleyhindeki konuşması
AKP İktidarının sayısal çoğunluğuyla Meclisten geçirdiği bu ve benzer tasarı ve tekliflerle, özel firmalara ve haksız yere yerleşim yerlerinde, sahil ve ormanlık alanlarda işgalci konumunda bulunan pek çok kişi ve şirkete büyük kazançlar temin ettirilmiştir.
14.04.2009 21:21:34
İnternet Haftası'na ilişkin gündem dışı konuşması
İşte söz konusu bu çalışmaların gerçekleşmesi ve her türlü bilgi ve teknolojik faaliyet ve gelişimlerin önünün kurumsal olarak açılabilmesi için devletimizin bilgi teknolojilerini artık tek elden yönlendirip koordine edecek kurumları ihdas etme mecburiyeti hasıl olmuştur.
8.04.2009 21:18:38
330 sıra sayılı KOSGEB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 1'inci maddesi üzerinde konuşması
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her ne kadar başta Sayın Başbakan olmak üzere bütün Hükûmet temsilcileri tarafından aylardan beri inkâr edilen, görmezlikten gelinen veya hafife alınan ancak son günlerde varlığı kabul edilen ekonomik kriz, ülkemizi çok derinden sarsmaya devam etmektedir.
28.01.2009 21:16:32
TOKİ projeleriyle ilgili sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması
Büyük umutlarla, çoluk çocuğunun nafakasından keserek, başını sokabilecek bir yuva sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuran ve şu an TOKİ konutlarında -az önce de özetlemeye de çalıştığım- sıkıntılarla boğuşarak ikamet eden insanlarımızın sıkıntılarını acil olarak çözünüz diyorum.
21.01.2009 21:13:31
319 sıra sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 1'inci maddesiyle ilgili konuşması
AKP İktidarının ve Meclis Grubunun, plansız, öngörüsüz, gayriciddi bir anlayış içerisinde Meclise getirdiği bir kanun tasarısını daha görüşmekteyiz. Devlet gelenek ve teamüllerini hiçe sayan, sayısal çoğunluğun verdiği şımarıklıkla Meclisi parti teşkilatı gibi yönetmeye çalışan, Parlamento saygınlığına gölge düşüren bu anlayışı bizim tasvip etmemiz ve kabullenmemiz elbette ki mümkün değildir.
6.01.2009 21:10:57
5 Ocak Adana ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87'nci yıl dönümü ve İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramı münasebetiyle gündem dışı konuşması
Adana, haksız teşvik uygulamalarına kurban edilmiştir. Yani toprağından bolluk ve bereket fışkıran güneyin incisi olan Adana, dünü bugün maalesef mumla aramaktadır. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'da da çiftçilerimiz, işçilerimiz, esnaf, sanatkâr ve sanayicilerimiz sabırla Hükûmetin bu gerçekleri görmesini beklemektedirler.
17.12.2008 21:40:16
Yılmaz Tankut'un 2009 mali yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuşması.
Sayın Cumhurbaşkanı, göreve geldiği 28 Ağustos 2007'den 20 Ağustos 2008 tarihine kadarki bir yıllık dönemde Cumhurbaşkanlığına sunulan 116 kanundan 114'ünü onaylamış, 2'sini ise Türkiye Büyük Millet Meclisine iade etmiştir. Ne yazık ki onadığı bu kanunlar içerisinde, bize göre ihanet yasaları olan, azınlık vakıflarının mal edinmesiyle, Türklüğe hakaretin serbest bırakılması anlamına gelen yasalar da mevcuttur.
27.11.2008 12:57:56
Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 3. maddesi ile ilgili genel kurul konuşması.
Görüşülmekte olan 281 sıra sayılı Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 3. maddesi ile ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
25.11.2008 21:09:27
281 sıra sayılı Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 3'üncü maddesiyle ilgili konuşması
Dolayısıyla, özellikle TÜİK gibi kurumlar kullanılarak enflasyon değerlerinden millî gelire, açlık sınırından refah düzeyine, insanlarımızın temel sosyoekonomik sıkıntı ve beklentilerinden işsizlik rakamlarına kadar hemen her konuda insanlarımız yanlış bilgilendirilerek hayalî ve sahte tablolar çizilmektedir.
13.11.2008 13:11:45
Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkındaki kanun tasarısının geçici 2.maddesi ile ilgili genel kurul konuşması
Görüşülmekte olan 302 sıra sayılı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkındaki kanun tasarısının geçici 2.maddesi ile ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
5.11.2008
Tankut: Bugün ülkemizde haberleşme alt yapımızın gelişmişliğinden ve güvenilir oluşundan söz etmek maalesef pek mümkün değildir.
Yasal düzenlemede yer alan kadrolaşma yapısı ve maaşların, AKP İktidarının meclisten sayısal çoğunluğu sayesinde çıkardığı hemen her yasayı adeta gözü kapalı bir şekilde onayan Cumhurbaşkanını dahi rahatsız edecek boyutta olması, taslağın hazırlanmasında yer alanların etik ve ahlaki değerlere ne ölçüde sahip olduklarını açık bir şekilde göstermektedir.
16.10.2008
Organize Sanayi Bölgeleri kanun tasarısı 1.madde üzerine konuşması.
Bugün, maalesef diğer organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi seçim bölgem olan Adana Organize Sanayi Bölgesinde de faaliyette bulunan sanayicilerimizin birçoğu başta elektrik olmak üzere artan maliyetlerden dolayı büyük bir sıkıntı içerisindedirler.
31.07.2008 21:07:50
255 sıra sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı hk. konuşması
Bugün ülkemiz ekonomisindeki cari işlemler dengesinin bozulmasına özellikle dış ticaret açığının neden olduğu, bu açığın da ülkemiz ekonomisinin ithalata bağımlı yönünün azaltılarak kapanacağı gerçeği hepimizin malumudur ama dış ticaret açığını azaltmak veya kapatmak sadece söylemle ve içi boş sloganvari ifadelerle yapılacak bir iş değildir.
5.06.2008 21:05:41
Adana'nın Karataş ilçesinde meydana gelen sel felaketine ve sonrasında yaşanan sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması
Adana'mızın sahil kenti olan Karataş'ta 10 Mayısta ani gelen çok şiddetli bir yağmur ve onun akabinde, kendisini, maalesef, büyük bir felaketin içerisinde ve ortasında bulmuştur. Sadece iki saat süren yağışla pek çok ev ve iş yeri sel altında kalmış ve 36 bin dönüm ekili alan ise çok büyük ziyanlar görmüştür.
8.05.2008 21:03:20
Bazı Yatırım ve Hizmetleri YAP-İŞLET Kanunu hakkında konuşma
Sayın milletvekilleri, daha önce de müteaddit defalar bu kürsüden ifade ettiğim gibi, bugün ülkemiz ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının insanlarımızı aldattığı şekilde sahte ve pembe bir tabloya sahip değildir. Aksine Bugün 20 milyona yakın insanımız açlık ve yoksulluğun pençesinde.
29.04.2008 21:01:10
Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hk. konuşması
Sayın milletvekilleri, netice olarak Türklüğün ve Türk milletinin millî ve manevi yapısına hakaret etmeyi teşvik edercesine değiştirmeye çalıştığınız 301'le, hiç unutmayınız ki, milletimizin ve devletimizin haysiyetine ve şahsiyetine belki de bilmeyerek, gaflet ile ihanet arasındaki ince çizgide zikzaklar yaparak büyük ziyan vermektesiniz ve milletvekili olarak yapmış olduğunuz yemininizi de esasen terk etmektesiniz.
8.04.2008 20:59:01
İnternet Haftası'na ilişkin gündem dışı konuşması
Türkiye Cumhuriyeti devleti teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve küresel aktörlerin başrol oynadığı dünyamızın dengesine uygun olarak kendi millî rotasında, Türk milletini İnternet'ten de etkin ve aktif bir şekilde faydalandırıp bilgi toplumu hâline getirmeyi başarabilirse kısa vadede bölgesel bir güç olarak "lider ülke olma" idealini gerçekleştirebilecek, yani 2023 vizyonuna taşıyabilecektir diyorum.
3.04.2008 18:25:02
Tütün, Tütün Mam. Tuz, Alkol İşlt. Kanunu hakkında konuşması
Öbür yandan, Ege Bölgesi'ndeki bir tütün üreticisi 1 ton tütün üretimi karşılığında 5.500 YTL gelir elde edebilirken, komşumuz ve AB üyesi Yunanistan'da primle desteklenen üreticinin eline ise 1 ton karşılığında 14 bin YTL geçmektedir. Yani Yunan tütün üreticisinin Türk tütün üreticisinden 3 kat daha fazla gelir elde ettiği görülmektedir.
2.04.2008 18:24:02
Sosyal Sig. Ve Gen. Sağ. Sig. Kan. hakkında konuşması
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ancak bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda, zaten belirli bir yaşa gelmiş ve zor hayat şartlarında geçim kavgası veren vatandaşlarımızdan yaşlılık aylığı almaktayken yeniden çalışmaya başlayanların, yani yeni iş kuranların, işyeri açanların emekli aylıkları üzerinden sosyal güvenlik destek primi alınmasının uygun olmadığı düşüncesindeyiz.
19.03.2008 18:22:44
Toprak Koruma ve Arazi kullanımı kanunu hakkında konuşması
Değerli arkadaşlar, bugün, yine, ne yazık ki AKP İktidarının milletimizin ve toplumumuzun faydasından ziyade yabancı şirket ve onların temsilcileriyle, iktidarını borçlu olduğu bazı merkezlerin çıkarları ve taleplerini gözeten bir yasa teklifi dayatmasıyla karşı karşıya bulunmaktayız.
5.03.2008 18:20:13
Kapatılan Belde Belediye Kanunu hakkında konuşması
Sonuç olarak, AKP Grubunun, bugün, ülkemize ve milletimize şu aşamada hiçbir fayda ve katkısının olmayacağına inandığımız bir oldubitti anlayışıyla çıkartmaya çalıştığı bu yasa tasarısının, az önce de ifade etmeye çalıştığım hususların bir ispatı olacağını belirtiyor ve son bir kez elinizi vicdanınıza koyarak bu tasarıyı yeniden değerlendirmenizi temenni ediyorum.
5.03.2008 18:18:43
Adana Tekel Fabrikasındaki işçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
Buradan, bu vesile ile bir çağrıda bulunmak istiyorum: Geliniz, AKP İktidarı olarak milletimizden özür dileyiniz, biz kestiğimiz dalın aslında bindiğimiz dal olduğunu yeni fark ettik deyiniz ve başta Adana Tekel Sigara Fabrikası çalışanları olmak üzere Türk tütün üreticisinin ürünlerini işleyen bu kardeşlerimizin ve milletimizin geleceğini satmaktan artık vazgeçiniz diyor,
20.02.2008 18:16:55
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3'üncü maddesiyle ilgili konuşması
Ülkemizde hızlı bir gelişim gösteren yazılım sektörü, bu tasarıda ayrı bir başlık altında ele alınıp hem mevcut sorunlar giderilmeli hem de yeni teşvik sistemi getirilmeliydi. Bugün milyar dolarlık yazılım sektöründe, ülkemiz yazılım firmaları kendi çabalarıyla ayakta durmakta ve bu manada da çok sıkıntılarla, yoğun mücadeleler vermek suretiyle hizmet etmektedirler.
8.02.2008 18:13:15
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşülmekte olan 1'inci maddesiyle ilgili konuşması
Bugün, değerli arkadaşlar, moda bir tabirle "bilgi çağı, iletişim ve enformasyon dönemi" olarak ifade ettiğimiz bu zaman dilimi içerisinde toplumumuzun mutlaka bilgi toplumu hâline gelmesini, hep birlikte, bu çağın olmazsa olmaz şartlarından birisi olarak ifade etmekteyiz.
3.01.2008 18:11:15
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
Esnafımız ise ülkemizin pek çok bölgesinde olduğu gibi siftahsız kepenk kapatmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun geçen ay açıkladığı rakamlara göre, Adana'mız işsizlikte yüzde 16,2 ile rekor kırmak suretiyle Türkiye'de birinci sırayı almıştır.
5.12.2007 17:43:49
2008 mali yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuşması
2008 büt­çe­sin­de çok yük­sek olan tef­ri­şat gi­de­ri­nin 2009 ve 2010 yıl­la­rın­da da aza­la­ca­ğı ya da da­ha da art­ma­sı­nı an­la­mak­ta biz­ler güç­lük çe­ki­yo­ruz. Bu ra­kam­la­ra bak­tı­ğı­mız za­man, san­ki köşk otu­ru­la­maz ve bü­tün fonk­si­yon­la­rı ye­ter­siz hâ­le gel­miş gi­bi bir iz­le­nim bı­ra­kı­yor.
8.11.2007 17:46:03
Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin konuşması
Şirket seçimi demek, aynı zamanda nükleer teknoloji üreten ülkenin de seçimi değil midir? Dolayısıyla, ölçütlerin belirlenmesinde, şirketlerin güvenlik, maliyet ve tecrübesinin yanında, ülkesinin ülkemizle olan ilişkileri dikkate alınacak mıdır?
31.10.2007 17:49:00
Adana'da ve ülkemizin değişik bölgelerinde hazine arazileri üzerinde "ecri misil" ödeyerek tarım yapan çiftçilerimizin sıkıntıları hakkında gündem dışı konuşması
Ancak, bize göre, işbaşında bulunan bu Hükûmet, partizanca bir anlayışla tecrübe ve bilgi sahibi kadroları tasfiye ederek, bugüne kadar, diğer sektörlerde olduğu gibi, özellikle de tarım sektöründe de bize göre hiçbir olumlu icraata imza atmamıştır; atamadığı gibi, olmayan bilgi ve becerisiyle, Büyük Önder Atatürk'ün "milletin efendisidir" dediği köylüye hiçbir şey verememiştir.