ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Sağlık bakanlığı tamirhaneler depolar hakkında
14/06/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak 18 İlde faaliyet gösteren Donatım Bölge Müdürlükleri önce 28.03.2005 tarih ve 3189 sayılı Bakanlık Onayı ile İl Sağlık Müdürlüklerine bağlanmış ve faaliyet alanı kısıtlanmış, daha sonra 01.04.2010 tarih ve 18545 sayılı Bakanlık onayı ile lağvedilmiştir.

Lağvedilme gerekçesinde ise “Gelişen teknoloji, sağlık Kurumlarımızın değişen ihtiyaçları ve fayda-maliyet açısından verilen hizmetin daha ucuza piyasadan temin edilebilmesi gibi faktörlerin ortaya çıkmasıyla işlevini yitirmiştir. Ayrıca araç kiralama yönteminin kullanılması, tıbbi cihazların garanti kapsamında yaptırılması, bakım-onarım ve teknik destek hizmetlerinin hizmet satın alınarak yürütülmesinin ekonomik ve idari olarak daha uygun olacağı” yönünde görüşler belirtilmektedir.

Bu tasarruf sonucunda “Tüm Depo ve Tamirhane Müdürlüklerinin lağvedilerek personelin diğer sağlık kurumlarında istihdam edilmesi, stoklardaki yedek parça ve demirbaşların isteyen sağlık kurumlarına verilmesi, binalar ve arsalar kamuya ait ise ve ihtiyaç yok ise Milli Emlak Müdürlüğü kanalı ile devir veya satışının talep edilmesine karar verildiği” de bakanlığınızın görüşlerini yansıtmaktadır.

Kapatılmasına karar verilen Depo ve Tamirhane Müdürlüklerinin her birisi kamuya ait ekonomik değeri yüksek 50 ila 100 dönüm arazi üzerine kurulu tesislerdir. Bu tesislerde büyük bir işletmede kullanılabilecek alt yapı, depo, araç bakım ve onarım ekipmanları kurulu olarak bulunmaktadır. Bu alt yapının sökülmesi ve başka bir yerde yeniden kullanılması halinde verim alınamayacağı, ancak yerinde kalması halinde uzun yıllar hizmet verebileceği belirtilmektedir.

Bu kurumlarda Sağlık Bakanlığına ait ambulansların ve tıbbi cihazların onarımlarının yanı sıra depolama, sevk ve nakliyat hizmetleri yapılmakta olup bu işlerin piyasada yapılması halinde hibe veya devir yoluyla geldiği için kamuya maliyeti sıfır olan stoklardaki yedek parçaların ziyan olacağı, çıkma malzemelerden faydalanılamayacağı, onarım maliyetlerinin yükseleceği, piyasadaki servisler tam manasıyla denetlenemeyeceğinden suistimaller olabileceği endişesi ağır basmaktadır.
Daha önceki yıllarda piyasada tamir ettirilen sağlık bakanlığı araçları ve tıbbi cihazlarının onarımında firmaların gereksiz yere sırf para kazanmak ve kamuya malzeme satmak için gereksiz malzeme kullanarak maliyeti şişirdiği birçok faturalar tespit edildiğinden yine böyle suistimallere yol açılacağı ihtimali bulunmaktadır.

Ayrıca işsizliğin gün geçtikçe arttığı ülkemizde kamuya yararlı bir iş yapan böyle kurumların lağvedilmesiyle bir istihdam kapısı daha kapanmış olmaktadır.

Şayet kapatılan yerlerdeki çalışanların “Sağlık Bakanlığı uhdesinde başka yerlerde istihdam edildiği” savunması öne sürülecekse, bunun inandırıcılığı asla olmayacaktır. Çünkü “İstihdam edilen yerlerde açık varsa bugüne kadar neden işçi alınmadığı” sorusu da sorulabilecektir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Donatım Bölge Müdürlükleri Depo ve Tamirhane Müdürlüklerinin lağvedilmesinin haklı ve en geçerli gerekçeleri nelerdir?

2- Bu tasarrufun gerçek amacının, atıl duruma düşürülen arazi, mal ve emtiaların satılması, bunları satın alanlara rant sağlanması, diğer taraftan ortaya çıkan açıkla kurumlara yeni mal ve hizmet alımları yolunun yine rant amaçlı değerlendirilmesi iddiaları nasıl giderilecektir?

3- Bu tasarruf sonucunda Bakanlığa bağlı birimlere mal ve hizmet alımlarında masrafların aşağı çekileceği konusunda ne gibi güvenceler bulunmaktadır?

4- Donatım, Depo ve Tamirhane Müdürlüklerinin kapatılması sonucunda kadrolu, sözleşmeli ve müteahhit elemanı olarak açıkta kalacak personel var mıdır? Varsa sayıları nedir?

5- Açıkta kalan işçiler başka kurumlarda değerlendirilmiş midir?

6- Bu tasarruf sonucunda, başka kurumlara devredilen, devredilecek olan, devredilmesi öngörülenler dahil atıl duruma düşen araç, ekipman, malzeme ve sair varlıkların cari parasal değeri nedir?

7- Bakanlığınızın dışında, benzer şekilde Donatım, Depo ve Tamirhane Müdürlükleri bulunan diğer Bakanlıklarda da aynı uygulama yapılmış mıdır?


,