ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Yardımların Ayni olması hakkında
27/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, ilköğretim, lise ve dengi okul öğrencilerine, eğitimde devamlılığı sağlama amacıyla Şartlı Nakit Yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlar aylık olarak Lise (kız) öğrencilerine 45, Lise (erkek) öğrencilerine 35, İlköğretim (kız) öğrencilerine 25, İlköğretim (erkek) öğrencilerine 20 liradır. Diğer taraftan, 0-6 yaş arası çocuklara yapılan aylık sağlık yardımı da 20 liradır.

Bütün bu yardımların, eğitim çağındaki çocukların düzenli şekilde eğitim almaları ve okuldan kopmamalarını sağlamak için yapıldığı belirtilmektedir. 0-6 yaş arasındaki çocuklar için de, düzenli aşı yaptırmaları şartları aranmakta olduğu ifade edilmektedir.

Ancak, milli gelirden en az pay alan sosyal dilimi hedeflediği savunulan bu yardımların, yer yer ve zaman zaman nakdi değil de ayni olarak yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Yurdumuzun bazı yerlerinden duyarlı vatandaşlarımız bu yönde bir görüş ortaya atmakta, hatta şikayet etmektedir. Gerekçe ise nakdi yardımların, hayatını çalışmama ilkesine göre düzenleyen, avare gezen, gününün çoğunu kahvehanelerde geçiren babaların eline geçtiği, annelerin hesabına yatmış olsa bile aile reisinin bir şekilde bu nakdi yardımları onların elinden aldığı, dolayısıyla çocuklara ulaşmadığı şeklindedir.

Halen birçok yerde ayakkabısız, çorapsız, çantasız okula giden çocuklar ise, gerekçeye somut birer delil olarak gösterilirken, mevcut uygulamanın, fatura karşılığındaki ihtiyaçları karşılamak üzere ayni olarak ödenmesi şeklinde değiştirilmesi istenmektedir.

Bu görüş ve teklifleri doğru ve kabul edilebilir bulmakla beraber, istisnasız her çocuk için uygulanması belki mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu görüş ve teklifleri de dikkate alarak, mevcut uygulamada nakdi yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını tespit cihetine gidilerek sistemin yeniden gözden geçirilmesi, nakit ödemelerin yerine ulaşmadığının tespiti halinde yardımların ayni olarak yapılmasını düşünmek belki daha gerçekçi olabilir diye düşünmekteyim.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bahse konu yardımların hedef kitleye tam olarak ulaşmadığı yönündeki görüşler doğru mudur?

2- Belirtilen hedef kitle için yapılan nakdi yardımların tam olarak çocukların ihtiyaçları için kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir araştırma yapılmış mıdır veya yapılması gereğine inanıyor musunuz?

3- Yapıldı ise sonuçları nedir?

4- Nakdi yardımların en azından araştırma sonuçlarına göre aksamanın olduğu ailelerde ayni olarak dağıtılması düşünülmekte midir?


,