ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Ziraat Mühendisliği mesleğini etkileyen sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla
10/06/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın son yıllarda gerçekleştirdiği bazı uygulamalar ile uygulanması düşünülen yeni uygulamalar sonucunda Ziraat Mühendisliği mesleğini etkileyen sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliGEREKÇE:

24/01/1992 tarih ve 21121 nolu Resmi Gazetede yayınlanan “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkinTüzük” te Ziraat Fakültelerini bitiren Ziraat Yüksek Mühendisleriyle Ziraat Mühendislerinin görev ve yetkileri gösterilmiştir.

Bu tüzüğün ikinci bölümünde; Tohumculuk, Kimyasal Gübre, Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları, Yem Sanayi ve Yem Kontrolu, Çevre Koruma, Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Projelendirilmesi, Tarımsal Eğitim ve Yayım, Araştırma Kurumları, Laboratuvar Kurma ve İşletme, Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı, Tarım Kooperatifleri, Tarımsal Kredilendirme ve Kredi Kontrolu İşleri, Tarım Sigortası, Tarımsal Danışmanlık Büroları Açma, Bilirkişilik konuları ile Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkileri tanımlanmıştır.

Aynı tüzüğün üçüncü bölümünde ise; Toprak Etüdleri, Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar, Tarım Alet ve Makineleri, Zootekni, Su Ürünleri, Peyzaj Mimarlığı, Gıda Bilimi ve Teknolojisi konuları ile Lisans ve Uzmanlık Alanlarına göre görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

Yukarıda özeti verilen Ziraat Mühendislerinin Genel Çalışma Alanları Görev ve Yetkilerini düzenleyen ikinci kısmında Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları bölümünde; “Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metot önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler Ziraat Mühendisleri tarafından yürütülür” denilmektedir.

Ülkemizde bir taraftan okuryazarların - ilkokul mezunlarının dahi zirai mücadele ilacı satmasına izin verilirken; diğer taraftan Ziraat Mühendislerine hem bitki koruma ürünü satma hem de reçete yazma konusunda sınav zorunluluğunun getirilmesi anlaşılır gibi değildir.

Yeni Gıda Yasa Tasarısı ile Gıda işletmelerinde gıda güvenliğini ve halk sağlığını güvence altına almak için çalışan Ziraat Mühendisi sorumlu yöneticileri çalıştırma zorunluluğunun kaldırılacak olmasını anlamak mümkün değildir. Bakanlık tarafından hazırlanan bu yasa tasarısı ile binlerce gıda işletmesinde çalışan Gıda, Kimya, Ziraat Mühendislerinin sorumlu yöneticilik uygulamasının kalkmasıyla işsizler ordusuna binlerce mühendisinin eklenmesinin yanında halk sağlığı açısından vatandaşlarımız çok önemli ve yeni risklerle karşı karşıya bırakılacaktır.

Ekonomik krizin etkilerinin en çok hissedildiği bu dönemde alınan bu karar, seçimlerden hemen sonraki süreçte, halen sorumlu yönetici olarak çalışan binlerce ziraat mühendisi yanında, çok sayıda gıda ve kimya mühendisinin de işini kaybetmesine neden olacaktır.

Ülkemizde Ziraat Fakültelerinin sayısının çokluğu, kamunun Ziraat Mühendisi istihdamını azaltması ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız yanlış uygulamalar sonucu işsiz Ziraat Mühendisi sayısı çığ gibi artmaya devam etmektedir. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanılan Tarım Danışmanlarının sorunları çığ gibi büyümektedir. Bu mühendislerin şartlarında hiçbir iyileştirme yapılmamaktadır.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; Tarım Bakanlığı’nın son yıllarda gerçekleştirdiği bazı uygulamalar ile yapılması düşünülen yeni uygulamalar sonucunda Ziraat Mühendisliği mesleğini etkileyen sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.
,