ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak
04/11/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2005 yılında 5300 sayılı kanunla kabul edilen “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası” kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


GEREKÇE:

Uzun yıllardır Dünya Bankası ile sürdürülen "Ürün Borsalarının Geliştirilmesi Projesi" çalışmaları kapsamında 2005 yılında vergisel ve tarımsal teşviklerle yaygınlaştırılmasının amaçlandığı lisanslı depoculuk sistemi, 5300 sayılı “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası” kanunu ile uygulamaya konulmuş ama günümüze kadar geçen sürede yeterli ilgi ve etkinliği sağlamadığı görülmüştür.

Söz konusu kanunun amacı, “tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek” şeklinde ifade edilmektedir.

Ülkemizde tarım sektöründe üretici olan çiftçilerimiz, ürününü hasat eder etmez hemen piyasaya sürdüğü için oluşan arz fazlalığı ile başta hububat olmak üzere birçok üründe hasat döneminde fiyatlar çok düştüğü ve çiftçilerimizin bundan dolayı zarar gördüğü ve çoğu zaman maliyetinin altında satmak zorunda kaldığı görülmektedir. Çünkü üretim sürecinde aldığı borcu kapatmak için elindeki ürünü bir an önce paraya çevirme zorunda kalmaktadır. Ayrıca ürününü saklayacak veya bekletecek bir deponun olmamasından dolayı elinden bir an önce çıkarması gerekmektedir.

Bu gelişmelerden, tüketici olarak toplumun tüm kesimleri olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuz gelişmelerden üreticilerimizi korumak amacıyla uygulanması düşünülen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası, iyi uygulanabilirse piyasaya ürün arzı daha kontrollü olacağı için hem üretici hem de tüketici bundan olumlu etkilenecektir. Çünkü; ürününü bir belge (ürün senedi) karşılığında lisanslı depoya teslim eden üretici, elindeki bu belgeyi teminat olarak kullanarak bankadan finansman desteği alabilecektir. Aynı zamanda elindeki ürün senedini ciro ederek ürününü fiyatların en uygun olduğu dönemde pazarlamasına imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla bu uygulama ile, tarımsal ürünü girdi olarak kullanan sanayici veya ihracatçı da spekülatörlerden kurtarılmış olacaktır. Çünkü depolama imkanı olmayan veya yüksek stok maliyetinden kaçınmak isteyen sanayici ve ihracatçılar lisanslı depolardan istedikleri zaman diliminde ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve hammadde temini konusunda bir planlama yapabileceklerdir.

Bu uygulamanın tarım sektörüne sağlayacağı bir başka katkı ise, sektörde kayıt sistemini yaygınlaştıracak olması ve birçok üründe kalite ve standarda bağlı bir belgelendirme sistemini yerleştirecek olmasıdır. Daha da önemlisi üreticinin büyük bir zahmetle ürettiği ürünün, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda depolanması hem satıcı hem de alıcıya önemli avantajlar sağlayacaktır.

Bu kanunla uygulanması düşünülen lisanlı depoculuk sisteminin bu zamana kadar yeterince ilgi görmemesi, bu konuda bazı yanlış, hatalı veya eksik düzenlemelerin olduğu gerçeğinin araştırılması gerektiğini düşündürmekte olup, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hem üretici, hem tüketici hem de sanayici ve ihracatçılarımızın faydasına olacak olan bu çalışmanın yaygınlaşamamasının veya yapılamamasının ve yeterli ilgiyi görememesinin nedenlerinin araştırılması gerekmektedir.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası” kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.
,