ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Taşınır Mal Yönetmeliği tebliğine “seçim dönemlerinde” şartının eklenmesi hk.
11/01/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Kamu idarelerinin sahip oldukları taşınırların diğer kamu idarelerine geçici olarak tahsisine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan, 19 Aralık 2010 tarihli 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği 3 Nolu Genel Tebliği’yle amaç; özetle “kamunun elinde bulunan atıl kapasitenin değerlendirilerek, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması ve bu suretle kamuda tasarruf sağlanması” olarak izah edilmiştir.

Ancak bu Tebliğe eklenen bir cümle, demokrasi tarihimiz içinde şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, hem de resmiyet kazanarak siyasi istismara yol açacak olması bakımından oldukça dikkat çekicidir.

Tebliğin 6. Maddesinde “ilgili mevzuata göre geçici olarak görevlendirilecek taşıt ve iş makineleri” için;
“Afet ve acil durum, seferberlik ve savaş hali ile seçim dönemlerinde; yetkili makamlarca belli görevler için yazılı olarak talep edilen taşınırların tahsisinde bu Tebliğ hükümleri ile bağlı olmaksızın ilgili mevzuatındaki hükümlere göre hareket edilir” ifadesine yer verilmiştir.

İşte 6. Maddeye ilişkin olarak “Afet ve acil durum, seferberlik ve savaş hali” gibi şartlara bir de “SEÇİM DÖNEMLERİNDE” şartının eklenmiş olması, demokrasi tarihine ibretlik kara bir leke olarak düşecektir. Hele hele “ileri demokrasi” hedefi (!) güttüğünüz ülkemiz açısından ayrıca kara mizah örneği olarak alınacaktır.

Hükümetiniz sayesinde son yıllarda iyice yaklaştığımız “ileri demokrasi” (!) sürecinde devletin il ve ilçelerdeki bazı mülki amirlerinin özellikle seçim dönemlerinde siyasi iktidarın temsilcisi gibi hareket ettiği unutulmuş değildir. Söz konusu bu Tebliğe eklenen “Seçim dönemlerinde” şartı, hükümetin değil, devletin memuru olması gereken mülki amirleri daha çok siyasi iktidar yandaşı haline getirecek, buna tevessül etmeyen mülki amirleri ise elbette daha da zor durumda bırakacaktır.

Ayrıca genel bütçeye dâhil kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin elindeki imkânların da seçim dönemlerinde bu Tebliğe istinaden daha çok seferber edilecek olması kaçınılmaz hale gelecektir. Yine özellikle son yıllarda kamu imkânlarının kullanılması suretiyle her seçim döneminde siyasi partiler arasında adil ve eşit yarış şartlarının partiniz lehine oluşturulduğu dikkate alınacak olursa, bu tebliğe eklenen “Seçim dönemlerinde” şartı, var olan adaletsizliği daha da artıracak ve elbette bundan demokrasimiz yara alacaktır.

Özetle, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de afet ve acil durum, seferberlik ve savaş hali gibi durumlarda sadece kamu kurumlarının değil özel sektörün de, hatta bireylerin dahi yüklendiği görevler vardır. Böylesi olağanüstü hallerde bu görevler kanunlarla belirlenmiştir. Ama kamu imkânlarının seferber edilmesi gereken böylesi olağanüstü durumlarla “seçim dönemleri”nin aynı değerlendirilmesine ilk defa tanık olmaktayız. Maliye Bakanı’nın ve Maliye kaynaklarının daha önce yaptığı açıklamalarda “yapılan ek ile sandıkların oy pusulalarının, bilgisayarların ve buna benzer ihtiyaçların hem valiliklerce hem de belediyelerce taşınması için hukuki zemin hazırlandı” şeklindeki gerekçesi asla inandırıcı değildir, doğru da değildir. Seçimle ilgili malzemelerin taşınmasında devletin bir sıkıntısı bugüne kadar hiç olmamıştır. Ama elektriği olmayan eve seçim sürecinde beyaz eşya dağıtmak, seçim sürecinde devletin uçağıyla, helikopteriyle mitinglere katılmak hukuki ve kanuni olmadığına göre, “Tebliğe “Seçim dönemlerinde” şartının eklenmesi, olsa olsa bu ayıplara zemin hazırlama amacı gütmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Bu tebliğ hakkaniyet ve hukuk ilkelerine uygun mudur?

2- Bu tebliğe “seçim dönemlerinde” şartının eklenmesinin esas amacı nedir?

3- “Seçim dönemlerinde” şartının eklenmesiyle Hükümetinizin lehine olacak şekilde, seçim ekonomisini, Devletin Valileri ve Kaymakamlarının bizzat hiç çekinmeden uygulayabilmesine güvence mi verilmek istenmektedir?

4- “Seçim dönemlerinde” şartının bu tebliğe eklenmesi demokrasimiz için büyük bir ayıp değil midir?

5- “Seçim dönemlerinde” şartının Tebliğden kaldırılması hususunda bir talimatınız olacak mıdır?

6- “Seçim dönemlerinde” şartı bu tebliğden kaldırılmadığı takdirde, bu şartı yerine getirmeyen, yani Hükümetinizin seçim atmosferinde Kamu araç ve ekipmanlarını talimatlarınız çerçevesinde iktidarınızın lehine kullanmayan Valiler hakkında soruşturma açılacak mıdır?
,