ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana ya yapılan yatırımlar hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanına sorular
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Adana ilinde AKP iktidarları döneminde diğer Bakanlıklarda olduğu gibi Bakanlığınızca yapılan yatırımların da yetersiz kaldığı iddialarıyla ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak vatandaşlarımız cevaplarınızı merak etmektedirler.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır?

2- Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?

3- Yatırımların ilçelere göre dağılımı nasıldır?

4- Bakanlığınız Yatırım Programından Adana iline ne kadar hibe ya da düşük faizli kredi niteliğinde tarımsal destekte bulunulmuştur?

5- Adana ilinde kullandırılan söz konusu tarımsal desteklerin Türkiye genelinde Bakanlığınız aracılığıyla kullandırılan tarımsal destek sıralamasında yeri nedir? Diyarbakır ili için kullandırılan tarımsal destek miktarı ne kadardır?

6- Adana ili için Bakanlığınız yatırım programına alınıp da uygulanmayan proje veya projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulanmama gerekçeleri nelerdir?

7- Adana için Bakanlığınız yatırım programındaki projeler için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?

8- Bakanlığınızca Adana ilinde istihdama yönelik olarak açılan tesisler var mıdır? Var ise bu tesisler hangileridir? Söz konusu tesislerin Adana istihdamına ne kadar katkısı olmuştur?

9- 2002-2011 döneminde Adana ilinde tarımsal üretim miktarının yıllara göre dağılımı ne şekilde gerçekleşmiştir?

10- Bakanlığınızca 2011 yılı Adana ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?
,