ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana ya yapılan yatırımlar hakkında Bayındırlık ve İskan Bakanına sorular
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Adana ilinde AKP iktidarları döneminde diğer Bakanlıklarda olduğu gibi Bakanlığınızca yapılan yatırımların da yetersiz kaldığı iddialarıyla ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak vatandaşlarımız cevaplarınızı merak etmektedirler.

Bu hususlar çerçevesinde;

1- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır?

2- Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?

3- Anılan dönemde Adana ilinde Bakanlığınızca yapılan yatırımların ilçelere göre dağılımları nasıldır?

4- Adana ili için Bakanlığınızca yatırım programına alındığı halde uygulanmayan projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulama safhasına geçmeyen projelerin uygulanmama gerekçeleri nelerdir?

5- Bakanlığınızca, Adana ili için yapılan yatırımlar kapsamında 2002-2011 döneminde tahsis edilen ödenek miktarı ne kadardır? Söz konusu ödeneklerin Bakanlığınızın bu dönemdeki ülke genelinde yaptığı ödeneklere oranı nedir?

6- 2002-2011 döneminde Adana ilinde Bakanlığınızca ne kadar kadastro çalışması yapılmıştır? İl genelinde kadastro çalışması yapılmamış yerleşim yeri var mıdır? Varsa bu yerlere ilişkin kadastro çalışmaları ne zaman yapılacaktır?

7- Bakanlığınızca 2011 yılı Adana ili yatırım programında ne tür hizmetler veya yatırımlar yer almaktadır? Bu hizmetler veya yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?
,