ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Adana da verilen maden arama izinleri hakkında


28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


1- Halen Adana ili sınırları içerisinde ormanlık arazileri de içine alan kaç adet maden arama ve işletme ruhsatı bulunmaktadır?

2- Bu ruhsatların veriliş yıllarına ve ilçelere göre dağılımları nasıldır?

3- Adana ilinde verilen maden arama ve işletme ruhsatlarının kapsadığı toplam alan ve ormanlık alan miktarları ne kadardır? Bu alanların ilçelere göre dağılımları nasıldır?

4- İl genelinde orman alanları içerisinde şimdiye kadar işletmeye açılmış maden işletmeleri var mıdır? Varsa bu işletmeler hangi madenlere yönelik faaliyette bulunmaktadırlar?

5- Adana ilinde ormanlık alanlar için verilen maden arama ve işletme ruhsatları hangi şirketlere aittir? Bu şirketler içerisinde tamamen ya da kısmen yabancı sermayeli olanlar hangileridir?

6- Verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına karşı şimdiye kadar Bakanlığınızca ülke genelinde ve Adana ilinde açılmış dava sayıları nedir? Açılan bu davalardan Bakanlığınız lehine sonuçlananlar var mıdır? Varsa bu yolla ülke genelinde ve Adana ilinde ne kadar ruhsat iptal edilmiştir?

7- Bakanlığınızca, ormanlık alanlarda yapılan madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevre zararlarının önlenmesine yönelik ne tür tedbirler alınmış ya da alınmaktadır?

,