ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Mısırdan Soyaya yönelim hakkında
02/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

İlgili sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, ülkemizin 4 milyon ton olan mısır üretiminin yarısından fazlasının yetiştirildiği Çukurova’da çiftçilerin mısır yerine soya ekimine yönelmekte olduğu anlaşılmaktadır. Buna sebep olarak ise; mısır desteğinin 4 kuruş gibi çok düşük prim desteğine karşın soyaya ise 23-27.5 kuruşluk prim desteği verilmesi gösterilmektedir. Üreticinin pamukta verilen kilo başına 35-42 kuruşluk destek nedeniyle bu ürünü de tercih etmeyeceği, dolayısıyla maliyeti diğerlerine göre daha az olduğu bildirilen soyaya yönelimin kaçınılmaz olduğu gibi bir izlenim aktarılmaktadır.

Adana başta olmak üzere Çukurova bölgesinde mısır ekimine önümüzdeki günlerde başlanacak olması nedeniyle, üretici tercihinin ülkemizin yararına olarak kullanılması bakımından azami dikkat gerekmektedir. Yani çiftçimizin yapacağı ve ülkemizdeki toplam mısır rekoltesini etkileyecek yanlış bir tercih, telafisi pahalıya mal olacak stratejik bir hata olarak karşımıza çıkabilecektir. Bu bakımdan iç ve dış piyasa ihtiyaçları, talepleri, verimlilik ve ülkemizle ilgili sosyal ve ekonomik alandaki marjinal faydaları dikkate alan stratejik tarım politikasına uygun olarak, Türkiye’deki üretimin büyük bir bölümünü karşılayan erkenci ekimin yapıldığı bölgemizdeki mısır ekiminde doğru bir tercihin yapılmasına katkı sunulması önem arz etmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Bu yıl ülkemizin mısır, soya ve pamuk ihtiyacı nedir; ürünlerin ekimiyle ilgili bu ihtiyacı dikkate alan bir plan var mıdır?

2- Çukurova’daki üreticinin soya ekimine yönelme tercihi, geçen yıl başlattığınız “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” ile örtüşmekte midir?

3- Modelin tanıtımını yaparken “2010 yılında Fark Ödemeleri destekleme uygulamaları başlatılacaktır” demiştiniz. Söz konusu uygulamalar başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise bu uygulamalar çerçevesinde Çukurova’da soya ekimine yönelmesi beklenen tercihler dikkate alınmış mıdır?

,