ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Parasız yatılı Bursluluk sınavı hakkında
10/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


İlköğretim 5. Sınıftan itibaren lise ve dengi okulların öğrencilerinin katılabildiği ve bu yıl ilki 2 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na (PYBS) maddi durumu yeterli olmayan ailelerin çocuklarının katıldığı bilinmektedir.

Sınava girebilmek için “Maddi imkânlardan yoksun bulunmak, bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2010 Malî Yılı için tespit edilen 4.590 TL (dört bin beş yüz doksan TL)’ yi geçmemesi gerekir.” şartları aranmaktadır. Açıklanan bu şartlara göre kişi başı aylık gelirin 382.5 lirayı geçmemesi gerekmektedir.

İlave olarak şu bilgilerin de değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Bağımsız bir kurum olan Türk-İş sendikasının 2010 yılı Mart ayına ilişkin yaptığı hesaplamalara göre 4 kişilik aile için açlık sınırı aylık 845 liradır. Yani her bir fert için açlık sınırı aylık 211 liradır. Yine Türk-İş yaptığı 2010 yılı Mart ayına ilişkin araştırma sonuçlarına göre, yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için aylık 2 bin 752 liradır. Aynı kurumun hesaplamalarına göre kişi başı yoksulluk sınırı ise aylık 688 liradır.

Yukarıdaki bilgilere göre; Bakanlık, sadece gıda harcamalarına konu olan açlık sınırının iki katına yakın bir gelirin üzerinde olanların PYBS’ye katılamayacağını ilan etmiş bulunmaktadır. Yine Bakanlık; gıda, giyim, ulaşım gibi zaruri ihtiyaçlara konu olan en asgari geçim şartlarında sınır olarak hesaplanan kişi başı aylık yoksulluk sınırının yaklaşık yarısına denk gelen bir geliri, PYBS’ye girebilmek için şart görmektedir.

Dolayısıyla, PYBS’ye girmeye hak kazanan öğrencilerin açlık sınırının biraz üzerinde, yoksulluk sınırının ise altında bir gelire sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde; açlık ve yoksulluk sınırı arasında bir yaşam mücadelesi veren ailelerin çocuklarına verilen burs miktarının yeniden gözden geçirilmesi zorunluluk halini almıştır. Halen aylık 83 liraya tekabül eden üç ayda bir verilen 250 liralık bursun asla yeterli olmadığı açıktır. Yatılı okuma hakkını kazanan fakir öğrencilere de ayrıca burs imkânının tanınması, 2010–2011 eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde mevcut burs desteğinin artırılması, sosyal adalet anlayışının bir gereği olarak kabul edilmelidir kanaatindeyim.Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nı kazanan öğrencilerin içinde bulunduğu maddi imkânsızlıklardan bilginiz var mıdır?

2- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nı kazanan öğrencilere sağlanan imkânları yeterli görüyor musunuz?

3- Yeterli görmüyorsanız, halen sağlanmakta olan ayni ve nakdi yardımların artırılması hususunda bir gayretiniz olacak mıdır?


,